Logo
Карта сайта Лучший отечественный товар 2007 года Лидер отрасли 2010
Для акционеров
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД” код за ЄДРПОУ-00232124, 36009, м. Полтава, вул. Зіньківська, 57 повідомляє, що чергові (річні) Загальні збори акціонерів відбудуться 29 березня 2016 р. о 12-00 год. за адресою: м.Полтава, вул. Зіньківська, 57, зал №1 Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться з 11-00 до 11-45. Дата складання переліку акціонерів на право участі у Загальних зборах акціонерів – на 24.00 годину 23 березня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
  1. Обрання членів лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.
  2. Звіт Генерального директора ПАТ «ПААЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та основні напрями діяльності на 2016 рік.
  3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 році.
  4. Затвердження річного звіту ПАТ "ПААЗ" за 2015 рік.
  5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ПААЗ».
  6. Про прибуток (збиток) Товариства у 2015 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2015 році та формування фондів ПАТ «ПААЗ» у 2016 році.
  7. -Про відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПААЗ».
  8. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПААЗ».
  9. Про укладання договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «ПААЗ».
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ( тис.грн.)* 2015 рік

Найменування показникаПеріод
звітний попередній
Усього активів742 291743 405
Основні засоби 70 915 73 016
Довгострокові фінансові інвестиції 157 905 157 905
Запаси 23 559 24 191
Сумарна дебіторська заборгованість 477 878482 644
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 130 4 190
Нерозподілений прибуток -148 112- 112 352
Власний капітал -122 896 - 87 136
Статутний капітал 25 216 25 216
Довгострокові зобов'язання ––– 445 078
Поточні зобов'язання 863 358 385 463
Чистий прибуток (збиток) - 35 760 -88 256
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100863020 100863020
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) ––– –––
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду ––– –––
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 888 968

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право брати участь у Загальних зборах акціонерів персонально або через свого представника. Участь у Загальних зборах є добровільною. Акціонер самостійно вирішує брати чи не брати йому участь у Загальних зборах акціонерів.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер обов’язково повинен мати при собі документ, що посвідчує його особу ( паспорт або інший документ, що посвідчує особу згідно діючого законодавства України). У випадку реалізації права участі в Загальних зборах акціонерів через представника чи уповноважених осіб, останні зобов’язані надати довіреність, яка посвідчує повноваження та документ, що посвідчує його особу.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися за адресою м. Полтава, вул. Зіньківська, 57, кабінет № 317, з 14-00 до 16-00 -понеділок,-четвер, з 26 лютого 2016р. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами генеральний директор Литовченко А.П. Акціонери мають право вносити свої пропозиції щодо порядку денного зборів шляхом надання таких пропозицій в письмовому вигляді на ім’я генерального директора Литовченка А.П. за адресою: 36009, м.Полтава, вул. Зіньківська, 57не пізніше, ніж за 20 днів до їх скликання, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за 7 днів, враховуючи строк обігу поштової кореспонденції між поштовими відділеннями акціонера і ПАТ «ПААЗ» відповідно.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті Відомості НКЦПФР № 38 від 25 лютого 2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомлені

Генеральний директор ПАО «ПААЗ»
А.П. Литовченко

Положення про загальні збори акціонерів

Положення про порядок озн. акціонерів з інформацією

Положення про ревізійну комісію

Положення_НР_ПААЗ

Устав 2013 наблюдательный совет филиалы

протокол ЗЗА ПАТ ПААЗ 29.03.16
о нас вакансии история новости продукция качество закупки неликвиды магазин контакты